ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


مدیریت

ارتباطات با بخش مدیریت نئو سنتر

پشتیبانی فنی

ارتباطات با بخش پشتیبانی فنی نئو سنتر

فروش و مالی

ارتباطات با بخش فروش و مالی نئو سنتر